TENOXICAM - TENOXICAM C13H11N3O4S2 P.t.l: 337,4 Tenoxicam la

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TENOXICAM C 13 H 11 N 3 O 4 S 2 P.t.l: 337,4 Tenoxicam l 4-hydroxy-2-methyl- N -(pyridin-2-yl)-2 H -thieno[2,3- e ]1,2-thiazin-3-carboxamid 1,1-dioxyd, ph i ch a t 99,0% đ n 101,0 % C ứ ừ ế 13 H 11 N 3 O 4 S 2 tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t k t tinh đa hình, màu vàng. Th c t không tan trong n c, h i tan trong methylen clorid, r t ế ự ế ướ ơ ít tan trong ethanol, tan trong dung d ch acid và dung d ch ki m. Đ nh tính Ph h ng ngo i ( ổ ồ Phuï luïc 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế ổ ồ tenoxicam chu n (ĐC) . N u ph đo đ c tr ng thái r n có s khác bi t thì hòa tan riêng bi t ế ượ ở ạ ch ph m và ch t chu n trong m t l ng nh ế ộ ượ methylen clorid (TT) , bay h i trên cách thu đ n ơ ỷ ế khô, ghi ph c n thu đ c. ổ ắ ượ Đ trong c a dung d ch Hòa tan 0,10 g ch ph m trong 20 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

TENOXICAM - TENOXICAM C13H11N3O4S2 P.t.l: 337,4 Tenoxicam la

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online