{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

METHYLDOPA - METHYLDOPA Methyldopum C10H13NO4.1H2O P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
METHYLDOPA Methyldopum C 10 H 13 NO 4 .1½H 2 O P.t.l.: 238,2 Đ nh nghĩa Methyldopa là acid (2 S )-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoic, ph i ch a t 98,5 đ n 101,0% C ế 10 H 13 NO 4 , tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c tr ng ngà, hay tinh th không màu ho c g n nh không ế ư màu. Ít tan trong n c, r t ít tan trong ethanol 96%, th c t không tan trong ether. ướ ế D tan trong các dung d ch acid vô c loãng. ơ §Þnh tÝnh Ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A Nhóm II: B, C, D A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i ụ ụ ế c a methyldopa chu n (ĐC). B. Hòa tan 2 mg ch ph m trong 2 ml ế n c ướ , thêm 0,2 ml dung d ch s t (III) clorid 1,3% (TT) . Màu xanh l c xu t hi n, chuy n thành màu tím lam khi thêm 0,1 g hexamethylen tetramin (TT). C. Hòa tan 5 mg ch ph m trong h n h p g m 5 ml ế dung d ch acid hydrocloric 1 M (TT) và 5 ml n c ướ . Thêm 0,1 ml dung d ch natri nitrit 10% (TT) có ch a 10% amoni molybdat (TT) . Màu vàng xu t hi n, chuy n sang màu đ nâu khi thêm dung d ch natri hydroxyd đ m đ c (TT). D. L y kho ng 5 mg ch ph m, thêm 1 ml ế n c ướ , 1 ml pyridin (TT) và kho ng 5 mg
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

METHYLDOPA - METHYLDOPA Methyldopum C10H13NO4.1H2O P.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online