{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Piperazin citrat - PIPERAZIN CITRAT Piperazini...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PIPERAZIN CITRAT Piperazini citras (C 4 H 10 N 2 ) 3 . 2C 6 H 8 O 7 P.t.l: 643,0 Piperazin citrat phaûi chöùa töø 98,0 ñeán 101,0% (C 4 H 10 N 2 ) 3 . 2C 6 H 8 O 7 , tính theo cheá phaåm khan. Tính chaát Boät coám maøu traéng, sau khi saáy khoâ ôû 100 - 105 o C chaûy ôû khoaûng 190 o C. Deã tan trong nöôùc, thöïc teá khoâng tan trong ethanol 96% vaø ether. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A. Nhoùm II: B, C. A. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi cuûa piperazin citrat chuaån (ĐC) . Saáy khoâ cheáphaåm vaø chaátchuaån ôû 120 o C trong 5 giôø, traùnh aåm vaø ño phoå hoàng ngoaïi ngay. B. Trong pheùp thöû “Taïp chaát lieân quan”, sau khi phun caùc dung dòch ninhydrin , veát chính treân saéc kyù ñoà thu ñöôïc töø dung dòch thöû (2) phaûi töông töï veà maøu saéc, vò trí vaø kích thöôùc so vôùi veát chính treân saéc kyù ñoàthu ñöôïc töø dung dòchñoái chieáu (1).
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}