SORBITOL - SORBITOL Sorbitolum C6H14O6 P.t.l: 182,2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SORBITOL Sorbitolum C 6 H 14 O 6 P.t.l: 182,2 Sorbitol laø D–glucitol (D-sorbitol), phaûi chöùa töø 97,0 ñeán 102,0% C 6 H 14 O 6 , tính theo cheá phaåm khan. Tính chaát Boät keát tinh maøu traéng, hay gaàn nhö traéng, ña hình. Raát deã tan trong nöôùc, thöïc teá khoâng tan trong ethanol 96%. Ñònh tính A. Hoøa tan 0,5 g cheá phaåm trong hoãn hôïp goàm 5 ml anhydrid acetic (TT) vaø 0,5 ml pyridin (TT) baèng caùch laøm noùng, ñeå yeân 10 phuùt. Ñoå hoãn hôïp treân vaøo 25 ml nöôùc, ñeå yeân trong nöôùc ñaù 2 giôø vaø loïc. Laáy tuûa, keát tinh laïi trong moät löôïng nhoû ethanol 96% (TT) vaø saáy khoâ trong chaân khoâng, ñieåm chaûy cuûa tuûa thu ñöôïc phaûi ôû khoaûng 98 o C ñeán 104 o C (Phuï luïc 6.7). B. Phöông phaùp saéc kyù lôùp moûng (Phuï luïc 5.4). Baûn moûng: Silica gel G (TT). Dung moâi khai trieån : Propanol - ethyl acetat - nöôùc (70 : 20 : 10). Dung dòch thöû: Hoaø tan 25 mg cheá phaåm trong nöôùc vaø pha loaõng thaønh 10 ml vôùi cuøng dung moâi. Dung dòch ñoái chieáu (1): Hoaø tan 25 mg sorbitol chuaån (ÑC) trong nöôùc vaø pha loaõng thaønh 10 ml vôùi cuøng dung moâi. Dung dòch ñoái chieáu (2): Hoaø tan 25 mg manitol chuaån (ÑC), 25 mg sorbitol chuaån (ÑC) trong nöôùc vaø pha loaõng thaønh 10 ml vôùi cuøng dung moâi. Caùch tieán haønh: Chaám rieâng bieät leân baûn moûng 2 μ l moãi dung dòch treân. Trieån khai saéc kyù ñeán khi dung moâi ñi ñöôïc khoaûng 17 cm. Laáy baûn moûng ra, ñeå khoâ ngoaøi khoâng khí vaø phun dung dòch acid 4 - aminobenzoic (TT). Ñeå khoâ baûn moûng trong luoàng khoâng khí laïnh ñeán khi aceton bay heát. Saáy baûn moûng ôû 100 ° C trong 15 phuùt. Ñeå nguoäi vaø phun dung dòch natri periodat 0,2%. Ñ eå khoâ baûn moûng trong luoàng khoâng khí laïnh. Saáy baûn moûng ôû 100 ° C trong 15 phuùt. Veát chính treân saéc kyù ñoà cuûa dung dòch thöû phaûi coù vò trí, maøu saéc vaø kích thöôùc
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

SORBITOL - SORBITOL Sorbitolum C6H14O6 P.t.l: 182,2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online