CAMFOR - CAMPHOR Camphora Long nao H3C CH3 CH3 O C10H16O va...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CAMPHOR Camphora Long naõo vaø chaát ñoàng phaân ñoái aûnh C 10 H 16 O P.t.l: 152,2 Camphor laø (1RS,4SR)-1,7,7-trimethylbicyclo-[2.2.1] heptan-2-on, ñ c ượ chieát töø tinh daàu cuûa caây Long naõo Cinnamomum camphora (Linn.) Nees et Eberm, hoï Lauraceae (camphor thieân nhieân, höõu tuyeàn) hoaëc ñöôïc ñieàu cheá baèng toång hôïp hoaù hoïc (camphor toång hôïp, racemic hoaëc taû tuyeàn). Tính chaát Boät keát tinh traéng hoaëc phieán, khoái keát tinh khoâng maøu. Deã nghieàn mòn vôùi moät ít ethanol, cloroform hay ether. Muøi thôm maïnh, ñaëc tröng; vò luùc ñaàu noùng sau maùt laïnh vaø deã chòu; deã thaêng hoa ngay ôû nhieät ñoä thöôøng. Ñun noùng caån thaän, cheá phaåm thaêng hoa hoaøn toaøn vaø khoâng bò carbon hoaù; chaùy cho khoùi ñen vaø ngoïn löûa saùng. Khoù tan trong nöôùc, raát tan trong cloroform, ethanol 96%, ether, ether daàu hoaû, deã tan trong daàu beùo vaø tinh daàu, raát ít tan trong glycerin. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A, C. Nhoùm II: A, B, D. Dung dòch S: Hoaø tan 2,50 g cheá phaåm trong 10 ml ethanol 96% (TT) vaø pha loãng thaønh 25,0 ml vôùi cuøng dung moâi. A. Goùc quay cöïc rieâng. Xaùc ñònh treân dung dòch S (Phuï luïc 6.4). Camphor thieân nhieân (loaïi höõu tuyeàn): Töø +39 ñeán +44 o . Camphor toång hôïp (loaïi racemic): Töø -1,5 ñeán +1,5 o ; (loaïi taû tuyeàn): Töø -39 ñeán -44 o . B. Ñieåm chaûy: Camphor thieân nhieân chaûy ôû 174 ñeán 181
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

CAMFOR - CAMPHOR Camphora Long nao H3C CH3 CH3 O C10H16O va...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online