{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DICLOFENAC NATRI - DICLOFENAC NATRI Diclofenacum natricum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DICLOFENAC NATRI Diclofenacum natricum C 14 H 10 Cl 2 NNaO 2 P.t.l: 318,1 Diclofenac natri là natri 2-[(2,6-diclorophenyl)amino]phenyl]acetat, ph i ch a t 99,0 đ n 101,0% C ế 14 H 10 Cl 2 NNaO 2 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c h i vàng, hút m nh . D tan trong methanol, tan trong ế ơ ethanol 96%, h i tan trong n c, khó tan trong aceton. ơ ướ Ch y kho ng 280 ° C kèm theo phân hu . Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, D. Nhóm II: B, C, D A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i ụ ụ ế c a diclofenac natri chu n (ĐC). B. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel GF 254 (TT). Dung môi khai tri n : Amoniac đ m đ c – methanol – ethyl acetat (10 : 10 : 80). Dung d ch th : Hoà tan 25 mg ch ph m trong ế methanol (TT) pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (1): ế Hoà tan 25 mg diclofenac natri chu n (ĐC) trong methanol (TT) và pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (2): ế Hoà tan 10 mg indomethacin trong dung d ch đ i chi u (1) ế và pha loãng thành 2 ml b ng dung d ch đ i chi u (1). ế Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 5 μ l c a m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ n khi dung môi đi đ c 10 cm. Đ b n m ng khô ngoài không khí và ế ượ soi d
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}