Methionin (-DL)-sualan1 - DL-METHIONINDL-.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: DL-METHIONINDL-MethioninumC5H11NO2SP.t.l: 149,2DL-Methionin là acid (2RS)-2-amino-4-(methylsulphanyl) butanoic, ph i ch a t 99,0 đ n 101,0%ảứừếC5H11NO2S, tính theo ch ph m đã làm khô.ếẩTính ch tấB t k t tinh tr ng hay v y tr ng.ộ ếắẩắH i tan trong nc, r t khó tan trong ethanol 96%. Tan trong các dung d ch acid và hydroxyd ki mơướấịềloãng.Ch y kho ng 270 ả ởảoC (Ph l c 6.7, phng pháp 3). ụ ụươĐ nh tínhịCó th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau:ểọộịNhóm I: A, C.Nhóm II: B, C, D.A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồạụ ụủếẩảợớổ ồạ ủDL-Methionin chu n (ĐC),ẩs y 105 ấ ởoC trc khi th .ướửB. Quan sát s c ký đ m c phép th "T p ch t liên quan": V t chính trên s c ký đ c a dung d chắồ ở ụửạấếắồ ủịth (2) ph i có v trí, màu s c và kích thc tng đng v i v t chính trên s c ký đ thu đc tửảịắướ ươươớếắồượ ừdung d ch đ i chi u (1).ịốếC. Hòa tan 2,50 g ch ph m trong ếẩdung d ch acid hydrocloric 1 N (TT)ịvà pha loãng thành 50,0 ml b ngằcùng dung môi. Dung d ch thu đc ph i có góc quay c c t -0,05 đ n +0,05ịượảự ừếo(Ph l c 6.4).(Ph l c 6....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Methionin (-DL)-sualan1 - DL-METHIONINDL-.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online