Phytomenadion - PHYTOMENADION Phytomenadionum Vitamin K1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PHYTOMENADION Phytomenadionum Vitamin K 1 C 31 H 46 O 2 P.t.l: 450,71 Phytomenadion laø hoãn hôïp cuûa 2-methyl-3-[(2 E )-(7 R ,11 R )-3,7,11,15- tetramethylhexadec-2-enyl]naphthalen-1,4-dion ( trans -phytomenadion), 2- methyl-3-[(2 Z )-(7 R ,11 R )-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]naphthalen- 1,4-dion ( cis -phyto menadion) vaø 2,3-epoxy-2-methyl-3-[(2 E )-(7 R ,11 R )- 3,7,11,15-tetramethyl hexadec-2-enyl]-2,3-dihydronaphthalen-1,4-dion ( trans - epoxyphytomenadion). Chöùa khoâng quaù 4,0% trans -epoxyphytomenadion vaø khoâng ít hôn 75,0% trans -phytomenadion. Toång cuûa 3 thanh phaàn khoâng ñöôïc ít hôn 97,0% vaø khoâng ñöôïc nhieàu hôn 103,0% Tính chaát Chaát loûng daïng daàu nhôùt, trong vaø maøu vaøng hoaëc vaøng cam, khoâng muøi. Deã tan trong ether, iso octan, cloroform vaø daàu beùo. Hôi tan trong ethanol vaø methanol, thöïc teá khoâng tan trong nöôùc. Noù bò phaân huyû daàn daàn vaø bò saãm maàu do aùnh saùng. Chæ soá khuùc xaï khoaûng 1,526. Ñònh tính Tieán haønh nhanh choùng vaø traùnh taùc ñoäng cuûa aùnh saùng A. Hoøa tan 10,0 mg cheá phaåm trong trimethylpentan (TT) vaø pha loaõng thaønh 100,0 ml vôùi cuøng dung moâi. Phoå töû ngoaïi ( phuï luïc 4.1) cuûa dung dòch thu ñöôïc trong vuøng töø 275 nm ñeán 340 nm cho haáp thu cöïc ñaïi ôû 327 nm vaø cöïc tieåu ôû 285 nm. A (1%; 1 cm) ôû böôùc soùng cöïc ñaïi phaûi töø 67 ñeán 73. Pha loaõng tieáp 10,0 ml dung dòch treân thaønh 50,0 ml vôùi trimethylpentan . Phoå töû ngoaïi (Phuï luïc 4.1) cuûa dung dòch naøy trong vuøng töø 230 nm ñeán 280 nm, cho 4 haáp thu cöïc ñaïi ôû 243 nm, 249 nm, 261 nm vaø 270 nm B. Trong saéc kyù ñoà thöû Menadion vaø taïp chaát lieân quan khaùc: Veát chính cuûa dung dòch thöû (2) phaûi töông töï veà vò trí, maøu saéc vaø
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 4

Phytomenadion - PHYTOMENADION Phytomenadionum Vitamin K1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online