{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Betamethason dipropionat - BETAMETHASON DIPROPIONAT...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BETAMETHASON DIPROPIONAT Betamethasoni dipropionas C 28 H 37 FO 7 P.t.l: 504,6 Betamethason dipropionat là 9-fluoro-11β-hydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien- 17,21-diyl dipropionat, nó ph i ch a t 97,0% đ n 103,0% C ế 28 H 37 FO 7 , tính theo ch ph m ế khan. Tính ch t: B t k t tinh tr ng ho c g n nh tr ng, th c t không tan trong n c, d tan trong aceton và ế ư ắ ự ế ướ trong dicloromethan, h i tan trong ethanol. ơ Đ nh tính: Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, C. Nhóm II: B, D, E, F. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2 ) ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ổ ồ betamethason dipropionat chu n (ĐC). B. Hoà tan 10,0 mg ch ph m trong ế ethanol 96% (TT) và pha loãng thành 100,0 ml v i cùng dung môi. L y 2,0 ml dung d ch này cho vào m t ng nghi m có nút mài, thêm 10,0 ml ộ ố dung d ch phenylhydrazin - acid sulfuric (TT ). Tr n đ u và đun nóng trong cách th y 60 ủ ở o C trong 20 phút. Làm ngu i ngay. Đ h p th c a dung d ch này đo b c sóng 419 nm (Ph l c 4.1) ộ ấ ụ ủ ở ướ ụ ụ không đ c l n h n 0,10. ượ ớ ơ C. S c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ụ ụ B n m ng : Silica gel F 254 (TT) Dung môi khai tri n : H n h p 1: Tr n 1,2 th tích n c ướ v i 8 th tích methano l (TT ). H n h p 2: Tr n 15 th tích ether (TT ) v i 77 th tích dicloromethan ( TT ). Cho h n h p 1 vào h n h p 2 và tr n đ u. Dung d ch th : Hòa tan 10 mg ch ph m trong m t h n h p ế methanol - dicloromethan (1 : 9) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (1): ế Hòa tan 10 mg betamethason dipropionat chu n (ĐC) trong m t h n h p methanol - dicloromethan (1 : 9) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (2): ế Hòa tan 10 mg desoxycorton acetat chu n (ĐC) trong m t h n h p methanol - dicloromethan (1 : 9) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. L y 5 ml dung d ch này, pha loãng b ng dung d ch đ i chi u (1) thành 10 ml. ế Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 5 µl m i dung d ch. Tri n khai s c ký đ n khi ế mép dung môi đi đ c 15 cm. Đ b n m ng khô ngoài không khí và quan sát d i đèn t ượ ể ả ướ ngo i b c sóng 254 nm. M t v t chính trên s c ký đ c a dung d ch th ph i t ng t v ạ ở ướ ộ ế ồ ủ ả ươ ự ề
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
v trí và kích th c so v i v t chính trên s c ký đ c a dung d ch đ i chi u (1). Phun lên b n ướ ớ ế ồ ủ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Betamethason dipropionat - BETAMETHASON DIPROPIONAT...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online