LACTOSE daxong - LACTOSE Lactosum C12H22O11 H2O P.t.l 360,3...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LACTOSE Lactosum C 12 H 22 O 11 . H 2 O P.t.l: 360,3 Lactose là O - β - D - galactopyranosyl - (1 4) - α - D - glucopyranose monohydrat. Nó có th b thay đ i v tính ch t v t lý và có th ch a nh ng t l khác nhau c a lactose vô đ nh hình. ổ ề ấ ậ ỷ ệ Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c g n nh tr ng. D tan nh ng tan ch m trong n c, th c t không tan ộ ế ư ắ ư ướ ự ế trong ethanol 96%. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: B, C, D. Nhóm II: A, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ lactose chu n (ĐC) . B. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). ươ ụ ụ B n m ng: Silica gel G (TT) . Dung môi khai tri n: N c - methanol - acid acetic khan - ethylen clorid ướ (10 : 15 : 25 : 50) (c n đong chính xác vì th a m t l ng nh n c s gây đ c). ộ ượ ỏ ướ Dung d ch th : Hoà tan 10 mg ch ph m trong h n h p ế n c - ướ methanol (2 : 3) và pha loãng thành 20 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (1): ế Hoà tan 10 mg lactose chu n (ĐC) trong h n h p n c - ướ methanol (2 : 3) và pha loãng thành 20 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (2):
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

LACTOSE daxong - LACTOSE Lactosum C12H22O11 H2O P.t.l 360,3...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online