{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

metformin HCl - METFORMIN HYDROCLORID Metformini...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
METFORMIN HYDROCLORID Metformini hydrocloridum C 4 H 11 N 5 .HCl P.t.l: 165,6 Metformin hydroclorid là 1,1-dimethylbiguanid hydrochlorid ph i ch a t 98,5 đ n 101,0% ế C 4 H 11 N 5 .HCl tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t: Tinh th màu tr ng, d tan trong n c, khó tan trong ethanol 96%, th c t không tan trong aceton và ướ ế methylen clorid. Đ nh tính: Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, E Nhóm II: B, C, D, E. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế metformin hydroclorid chu n. B. Đi m ch y: T 222 o C đ n 226 ế o C (Ph l c 6.7). ụ ụ C. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph luc 5.4). ươ B n m ng: Silica gel GF 254 (TT). Dung môi khai tri n: Acid acetic băng - butanol - n c ướ (10 : 40 : 50). Dung d ch th : Hoà tan 20 mg ch ph m trong 5 ml ế n c ướ . Dung d ch đ i chi u: ế Hoà tan 20 mg metformin hydroclorid chu n (ĐC) trong 5 ml n c ướ . Cách ti n hành: ế Ch m riêng bi t lên b n m ng 5 µl m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ n khi dung ế môi đi đ c h n 15 cm. S y b n m ng nhi t đ 100 – 105 ượ ơ o C trong 15 phút. Phun lên b n m ng h n h p đ ng th tích c a dung d ch natri nitroprusiat 10%, dung d ch kali fericyanid 10% dung d ch natri
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}