ACID ASCORBIC - ACID ASCORBIC Acidum ascorbicum Vitamin C,...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ACID ASCORBIC Acidum ascorbicum Vitamin C, Acid L-ascorbic C 6 H 8 O 6 P.t.l: 176,1 Acid ascorbic là ( R )-5-[( S )-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-5 H -furan 2-on, ph i ch a t 99,0 ứ ừ đ n 100,5% C ế 6 H 8 O 6 . Tính ch t Tinh th không màu hay b t k t tinh tr ng ho c g n nh tr ng, b bi n màu khi ti p xúc v i ế ư ắ ế ế không khí, ánh sáng và m. Không mùi ho c g n nh không mùi. D tan trong n c, tan trong ư ướ ethanol 96%, th c t không tan trong cloroform và ether. Ch y kho ng 190 ự ế ả ở ° C cùng v i phân hu . Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: B,C Nhóm II: A, C, D Dung d ch S : Hòa tan 1,0 g ch ph m trong ế n c không có ướ carbon dioxyd (TT) và pha loãng thành 20 ml b ng cùng dung môi. A. Hoà tan 0,10 g ch ph m trong ế n c ướ và pha loãng ngay thành 100,0 ml v i cùng dung môi. Cho 1,0 ml dung d ch m i pha vào 10 ml dung d ch acid hydrocloric 0,1 N (TT) và pha loãng thành 100,0 ml b ng n c ướ . Đo đ h p th t ngo i (Ph l c 4.1) c a dung d ch thu đ c ngay ộ ấ ụ ử ụ ụ ượ sau khi pha loãng. Dung d ch ch có duy nh t m t c c đ i h p th 243 nm. Giá tr A(1%, 1 ộ ự ụ ở cm) 243 nm n m trong kho ng t 545 đ n 585. ế B. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

ACID ASCORBIC - ACID ASCORBIC Acidum ascorbicum Vitamin C,...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online