{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

cyanocobalamin - CYANOCOBALAMIN Cyanocobalaminum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CYANOCOBALAMIN Cyanocobalaminum C 63 H 88 CoN 14 O 14 P P.t.l.: 1355,0 Cyanocobalamin là α-(5,6-dimethylbenzimidazol-1-yl)cobamid cyanid, ph i ch a t 96,0% đ n 102,0% C ế 63 H 88 CoN 14 O 14 P, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh ho c tinh th màu đ đ m, h i tan trong n c và trong ethanol 96%, th c t ế ỏ ậ ơ ướ ự ế không tan trong aceton và trong ether. D ng khan r t hút m. Đ nh tính A. Hòa tan 2,5 mg ch ph m trong ế n c ướ và pha loãng đ n 100,0 ml b ng cùng dung môi. ế Ph h p th t ngo i và kh ki n (Ph l c 4.1) c a dung d ch trên trong kho ng d i sóng ổ ấ ụ ử ả ế ụ ụ t 260 nm đ n 610 nm có 3 c c đ i h p th 278 nm, 361 nm và 547 nm đ n 559 nm. T ế ạ ấ ụ ở ế s đ h p th c c đ i 361 nm so v i đ h p th c c đ i 547 nm đ n 559 nm t 3,15 ố ộ ấ ụ ự ạ ở ớ ộ ấ ụ ự ạ ở ế đ n 3,45. T s đ h p th c c đ i 361 nm so v i đ h p th 278 nm t 1,70 đ n ế ỷ ố ộ ấ ụ ự ạ ở ộ ấ ụ ở ế 1,90. B. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4). Quá trình s c ký đ c ti n hành tránh ánh ươ ụ ụ ượ ế sáng. B n m ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

cyanocobalamin - CYANOCOBALAMIN Cyanocobalaminum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online