{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Fluconazol USP - FLUCONAZOL Fluconazolum C13H12F2N6O P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
FLUCONAZOL Fluconazolum C 13 H 12 F 2 N 6 O P.t.l: 306,3 Fluconazol là 2,4-difluoro-1 ,1 -bis (1 H -1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzyl alcol, ph i ch a t 98,5 đ n 101,5% C ế 13 H 12 F 2 N 6 O tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh hay tinh th màu tr ng ho c g n nh tr ng. D tan trong methanol, tan trong ế ư ethanol, khó tan trong dicloromethan, trong n c và trong acid acetic. Không tan trong ether. ướ Đ nh tính A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ế fluconazol chu n (ĐC). B. Ph h p th ánh sáng t ngo i (Ph l c 4.1) c a dung d ch ch ph m có n ng đ 200 ế µg/ml trong ethanol 96% (TT) ph i phù h p v i ph t ngo i c a ổ ử fluconazol chu n (ĐC) đ c ượ chu n b t ng t . ị ươ Kho ng nóng ch y T 138 – 142 o C (Ph l c 6.7) ụ ụ Đ trong và màu s c c a dung d ch Dung d ch S: Hòa tan 0,500 g ch ph m trong ế methanol (TT) pha loãng thành 10,0 ml v i cùng dung môi.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Fluconazol USP - FLUCONAZOL Fluconazolum C13H12F2N6O P.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online