HALOTHAN - HALOTHAN Halothanum C2HBrClF3 P.t.l 197,4...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HALOTHAN Halothanum C 2 HBrClF 3 P.t.l: 197,4 Halothan là (RS)-2-bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoroethan và đ c thêm 0,01% (kl/kl) thymol. ượ Tính ch t Ch t l ng trong, không màu, tính linh đ ng, n ng, không d cháy, khó tan trong n c, hòa tr n đ c v i ấ ỏ ướ ượ ethanol, ether và tricloroethylen. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: B Nhóm II: A, C A. Ch ph m ph i đáp ng phép th kho ng ch ng c t. ế ư B. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i đ i chi u c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ế halothan chu n (ĐC) . Ph c a ch ph m đ c đo trong cóng có đ dày 0,1 mm. ổ ủ ế ượ C. Thêm 0,1 ml ch ph m vào 2 ml ế 2-methyl-2-propanol (TT). Thêm 1 ml dung d ch đ ng edetat (TT) ; 0,5 ml amoniac đ m đ c (TT) và m t h n h p g m 0,4 ml ộ ỗ dung d ch hydrogen peroxyd 100 tt (TT) và 1,6 ml n c. ướ Đun nóng trong cách th y 50 ủ ở o C trong 15 phút, làm ngu i và thêm 0,3 ml acid acetic băng (TT) . Song song làm m u tr ng. L y 1 ml m i dung d ch th và tr ng thêm vào 0,5 ml h n h p đ ng th tích v a m i chu n b c a ị ủ dung d ch alizarinS (TT) dung d ch zirconyl nitrat (TT) . Dung d ch th có màu vàng và dung d ch tr ng có màu đ . L y 1 ml m i dung d ch th và tr ng thêm vào 1 ml dung d ch đ m pH 5,2, 1 ml dung d ch đ phenol (TT) đã đ c pha loãng 10 l n b ng n c và 0,1 ml ượ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

HALOTHAN - HALOTHAN Halothanum C2HBrClF3 P.t.l 197,4...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online