sat oxyd - ST OXYD Ferrici oxydum Fe2O3 P.t.l 159,7 St oxyd...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S T OXYD Ferrici oxydum Fe 2 O 3 P.t.l: 159,7. S t oxyd ph i ch a t 97,0 đ n 100,5% Fe ứ ừ ế 2 O 3 , tính theo ch ph m đã nung. ế Tính ch t B t có th có màu đ , vàng, đen hay gam màu khác do tr n l n ba màu c b n trên. ơ ả Không tan trong n c và dung môi h u c , tan trong acid hydrocloric đ m đ c khi đun ướ ơ nóng. Đ nh tính Hoà tan 0,5 g ch ph m trong 50 ml ế acid hydrocloric (TT) và pha loãng thành 200 ml b ng n c ướ . Dung d ch thu đ c cho ph n ng đ nh tính c a ion s t (III) (Ph l c 8.1). ượ ả ứ ụ ụ Ch t tan trong n c ướ Không đ c quá 1,0%. ượ Cân 2,0 g ch ph m, thêm 100 ml ế n c ướ và đ trên cách thu sôi 2 gi . L c và r a ph u l c b ng ễ ọ n c ướ . B c h i d ch l c và n c r a đ n khô. S y c n 105 ơ ị ướ ử ế ắ ở o C trong 1 gi . C n thu đ c không đ c quá 20 mg. ượ ượ Ch t không tan trong acid Không đ c quá 0,1%. ượ Cân 2,0 g ch ph m, thêm 25 ml ế acid hydrocloric (TT) và đun sôi 20 phút. Thêm 100 ml n c nóng ướ và l c qua ph u x p đã cân bì tr c, r a ph u b ng ướ n c nóng ướ cho đ n khi ế n c r a không còn cho ph n ng c a ion clorid. S y ph u 105 ướ ử ả ứ ễ ở o C trong 1 gi . C n thu đ c không đ c quá 2 mg. ượ ượ Ch t màu h u c và ph m màu đ ơ L y 3 c c có m , cân vào m i c c 1,0 g ch ph m. Cho riêng bi t vào m i c c 25 ml ỗ ố ế ỗ ố cloronaphthalen (TT) , 25 ml ethanol 96% (TT), 25 ml cloroform (TT). Đun hai c c ch a ethanol 96% và cloroform đ n sôi. Đun nóng c c còn l i trên cách thu sôi 15 phút, ế th nh tho ng l c. L c các h n h p qua gi y l c ch u đ c dung môi. N u d ch l c ượ ế không trong thì ly tâm 15 phút. Ghi ph (Ph l c 4.1) c a các d ch l c trong kho ng ụ ụ b c sóng t 350 nm đ n 750 nm, trong c c đo dày 1 cm, m u tr ng là các dung môi ướ ế t ng ng. Trong toàn ph không đ c có pic nào có m t đ quang l n h n + 0,001. ươ ượ ậ ộ ơ Arsen Không đ c quá 3 ph n tri u (Ph l c 9.4.2). ượ ụ ụ Hoà tan 0,5 g ch ph m trong vài ml ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

sat oxyd - ST OXYD Ferrici oxydum Fe2O3 P.t.l 159,7 St oxyd...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online