Pethidin hydroclorid - PETHIDIN HYDROCLORID Pethidini...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
N O CH 3 O CH 3 HCl PETHIDIN HYDROCLORID Pethidini hydrocloridum C 15 H 21 NO 2 .HCl P.t.l: 283,8 Pethidin hydroclorid laø ethyl-1-methyl-4-phenyl-piperidin-4-carboxylat hydroclorid, phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% C 15 H 21 NO 2 .HCl, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Saûn xuaát: Neáu cheá phaåm döï ñònh duøng ñeå saûn xuaát thuoác tieâm thì qui trình saûn xuaát phaûi ñöôïc thaåm ñònh ñeå chöùng minh giôùi haïn taïp chaát B khoâng quaù 0,1 phaàn triệu. Tính chaát Boät keát tinh traéng. Raát deã tan trong nöôùc, deã tan trong ethanol 96%, thöïc teá khoâng tan trong ether. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: B, D. Nhoùm II: A, C, D. A. Ñieåm chaûy cuûa cheá phaåm phaûi töø 187 ñeán 190 o C (Phuï luïc 6.7). B. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi ñoái chieáu cuûa pethidin hydroclorid chu n (ĐC). C. Hoaø tan 0,1 g cheá phaåm trong 10 ml ethanol (TT) vaø theâm 10 ml dung dòch acid picric 1% (TT) . Tuûa tinh theå thu ñöôïc sau khi röûa vôùi nöôùc vaø saáy khoâ ôû 100 ñeán 105 o C chaûy trong khoaûng 186 ñeán 193 o C. Troän ñeàu ñoàng löôïng tuûa thu ñöôïc vaø cheá phaåm, xaùc ñònh ñieåm chaûy cuûa hoãn hôïp. Ñieåm chaûy cuûa hoãn hôïp phaûi thaáp hôn ñieåm chaûy cuûa tuûa ít nhaát laø 20 o C (Phuï luïc 6.7). D. Theâm 5 ml nöôùc vaøo 5 ml dung dòch S. Dung dòch naøy cho phaûn öùng A cuûa ion clorid (Phuï luïc 8.1). Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Pethidin hydroclorid - PETHIDIN HYDROCLORID Pethidini...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online