{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Quinin HCl - Q UININ HYDROCLORID Quinini hydrochloridum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
QUININ HYDROCLORID Quinini hydrochloridum C 20 H 24 N 2 O 2 . HCl. 2H 2 O P.t.l: 396,9 Quinin hydroclorid laø (8 S , 9 R )-6'-methoxycinchonan-9-ol hydroclorid dihydrat, phaûi chöùa töø 99,0ñeán 101,0% C 20 H 24 N 2 O 2 . HCl, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Tinh theå hình kim khoâng maøu hay boät keát tinh traéng, khoâng muøi, vò raát ñaéng. Tan trong nöôùc laïnh, deã tan trong nöôùc noùng, ethanol 96% vaø cloroform, raát khoù tan trong ether. Dung dòch trong cloroform coù theå khoâng trong suoát do taïo thaønh caùc gioït nöôùc. Ñònh tính A. Tieán haønh phöông phaùp saéc kyù lôùp moûng (Phuï luïc 5.4). Baûn moûng : Silica gel G (TT). Dung moâi khai trieån : Diethylamin - ether - toluen (10 : 24 : 40). Dung dòch thöû : Hoaø tan 0,10 g cheá phaåm trong methanol (TT) vaø pha loaõng thaønh 10 ml vôùi cuøng dung moâi. Dung dòch ñoái chieáu : Hoaø tan 0,10 g quinin sulfat chuaån (ÑC) trong methanol (TT) vaø pha loaõng thaønh 10 ml vôùi cuøng dung moâi. Caùch tieán haønh : Chaám rieâng reõ leân baûn moûng 5 μ l moãi dung dòch treân. Trieån khai saéc kyù ñeán khi dung moâi ñi ñöôïc 15 cm. Laøm khoâ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Quinin HCl - Q UININ HYDROCLORID Quinini hydrochloridum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online