Mercurocrom-sualan1 - MERCUROCROM Mercuresceinum natricum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MERCUROCROM Mercuresceinum natricum Thu c đ C 20 H 8 Br 2 HgNa 2 O 6 P.t.l: 750,7 Mercurocrom là mu i dinatri c a acid [2,7dibromo-9-(2-carboxyphenyl)-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen- 5-yl] hydroxymercury, ph i ch a t 22,4 đ n 26,7% Hg và 18,0 đ n 22,4% Br, tính theo ch ph m đã ứ ừ ế ế ế làm khô. Tính ch t V y hay h t màu nâu đ ánh xanh, không mùi. D tan trong n c nh ng đôi khi đ l i m t l ng nh các ti u phân không tan đ c, th c t không ướ ư ể ạ ộ ượ ượ ự ế tan trong ether và ethanol. Đ nh tính A. Dung d ch ch ph m 0,05% có màu đ và cho huỳnh quang xanh vàng. ế B. Thêm 3 gi t dung d ch acid sulfuric 10% (TT) vào 5 ml dung d ch ch ph m 0,4%, có t a da cam ánh ế đ xu t hi n. C. Đun nóng 0,1 g ch ph m v i vài tinh th ế iod (TT) trong m t ng nghi m, có tinh th màu đ thăng ộ ố hoa bám trên thành ng nghi m. N u tinh th màu vàng t o thành, c b ng đũa th y tinh, màu c a tinh ế ọ ằ th s chuy n sang màu đ . ể ẽ D. Cho 0,1 g ch ph m vào chén nung b ng s , thêm 1 ml ế dung d ch natri hydroxyd 17% (TT) , l c đ u, b c h i đ n khô và nung. Hòa tan c n trong 5 ml ơ ế n c ướ , acid hóa b ng acid hydrocloric (TT)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Mercurocrom-sualan1 - MERCUROCROM Mercuresceinum natricum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online