Hydroxyethylmethylcellulose - l cellulose c O-methyl ha v...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HYDROXYETHYLMETHYLCELLULOSE Hydroxyethylmethylcellulosum Hydroxyethylmethylcellulose là cellulose đ c O-methyl hóa và O-(2-hydroxyethyl) hóa t ng ượ ph n. Tính ch t H t hay b t tr ng, tr ng h i vàng ho c tr ng xám, d hút m sau khi s y khô. Th c t không ơ ự ế tan trong n c nóng, aceton, ethanol, ether, toluen. Tan trong n c l nh t o dung d ch keo. ướ ướ ạ Đ nh tính Dung d ch S: V a khu y v a cho m t l ng b t t ng đ ng v i 1,0 g ch ph m đã làm khô, ộ ượ ộ ươ ươ ế cho vào 50 g n c không có cacbon dioxyd ( TT) ướ đã đ c đun nóng đ n 90 ượ ế o C. Đ ngu i, thêm n c không có cacbon dioxyd ( TT) đ n 100 g và khu y cho đ n khi tan hoàn toàn ướ ế ế A. V a khu y v a đun trong cách th y 10 ml dung d ch S. nhi t đ trên 50 ệ ộ o C, dung d ch đ c ho c xu t hi n t a bông. Dung d ch trong tr l i khi làm l nh. ệ ủ ở ạ B. L y 10 ml dung d ch S, thêm 0,3 ml dung d ch acid acetic loãng (TT) và 2,5 ml dung d ch acid tannic 10% ( TT)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Hydroxyethylmethylcellulose - l cellulose c O-methyl ha v...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online