{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Procainamid HCl - PROCAINAMID HYDROCLORID Procainamidi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PROCAINAMID HYDROCLORID Procainamidi hydrochloridum C 13 H 21 N 3 O. HCl P.t.l: 271,8 Procainamid hydroclorid laø 4-amino- N -[2-(diethylamino)ethyl]-benzamid hydroclorid, phaûi chöùa töø 98,0 ñeán 101,0% C 13 H 21 N 3 O. HCl, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boätkeát tinh maøu traéng hay vaøng raát nhaït, deã huùt aåm. Raát tan trong nöôùc, deã tan trong ethanol 96%, khoù tan trong aceton, thöïc teá khoâng tan trong ether. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: C, D. Nhoùm II: A, B, D, E. A. Ñieåm chaûy:166ñeán 170 0 C (Phuï luïc 6.7). B. Hoaø tan 10,0 mg cheá phaåm trong dung dòch natri hydroxyd 0,1 M ( TT ) vaø pha loaõngthaønh 100,0 ml vôùi cuøng dung moâi. Pha loaõng10,0 ml dung dòch naøy thaønh 100,0 ml baèng dung dòch natri hydroxyd 0,1 M . Phoå haáp thuï töû ngoaïi (Phuï luïc 4.1) cuûa dung dòch naøy töø 220 ñeán 350 nm cho moät cöïc ñaïi haáp thuï ôû böôùc soùng 273 nm. A (1%, 1 cm) ôû böôùc soùng cöïc ñaïi phaûi töø 580ñeán 610.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Procainamid HCl - PROCAINAMID HYDROCLORID Procainamidi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online