BROMHEXIN HYDROCLORID - BROMHEXIN HYDROCLORID Bromhexini...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BROMHEXIN HYDROCLORID Bromhexini hydrochloridum C 14 H 21 Br 2 ClN 2 P.t.l: 412,6 Bromhexin hydroclorid N-(2-amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methylcyclohexanamin hydroclorid, nó ph i ch a t 98,5% đ n 101,5% ứ ừ ế C 14 H 21 Br 2 ClN 2 tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c g n nh tr ng, đa hình, r t khó tan trong n c, khó tan trong ethanol ộ ế ư ắ ướ và dicloromethan. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, E. Nhóm II: B, C, D, E. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ bromhexin hydroclorid chu n (ĐC) . N u ph đo tr ng thái r n mà khác nhau thì hoà tan m t cách riêng bi t ch ph m và ch t ế ở ạ ế chu n trong methanol (TT), b c h i đ n khô và dùng c n đ ghi ph m i. ơ ế ổ ớ B. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel F 254 (TT). Dung môi khai tri n : Acid acetic băng - n c ướ butanol (17 : 17 : 66). Dung d ch th : Hoà tan 20 mg ch ph m trong ế methanol (TT ) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u ế : Hoà tan 20 mg bromhexin hydroclorid chu n (ĐC) trong methanol (TT ) và pha loãng thành 10 ml v i methanol (TT). Cách ti n hành
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

BROMHEXIN HYDROCLORID - BROMHEXIN HYDROCLORID Bromhexini...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online