NATRI THIOPENTAL & NATRI CARBONAT - NATRI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NATRI THIOPENTAL VAØ NATRI CARBONAT Natrii thiopentalum et natrii carbonas C 11 H 17 N 2 NaO 2 S P.t.l: 264,3 Natri thiopental vaø natri carbonat laø hoãn hôïp cuûa natri ( RS )-5-ethyl-5-(1- methylbutyl)-2-thiobarbiturat vaø natri carbonat khan, phaûi chöùa töø 84,0 ñeán 87,0% C 11 H 17 N 2 O 2 S vaø töø 10,2 ñeán 11,2% Na, caû hai ñeàu tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boät traéng hôi ngaø, coù muøi gioáng nhö toûi, huùt aåm. Deã tan trong nöôùc, tan moät phaàn trong ethanol 96%, thöïc teá khoâng tan trong ether. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A, B, E. Nhoùm II: A, C, D, E. A. Acid hoaù 10 ml dung dòch S baèng dung dòch acid hydrocloric 7,3% (TT) , dung dòch suûi boït. Laéc dung dòch naøy vôùi 20 ml ether (TT) . Taùch laáy lôùp ether, röûa vôùi 10 ml nöôùc , laøm khan baèng natri sulfat khan (TT) , loïc. Laøm bay hôi dòch loïc ñeán khoâ vaø saáy caén ôû 100 – 105 o C. Xaùc ñònh ñieåm chaûy (Phuï luïc 6.7) cuûa caén. Troän ñoàng löôïng caén naøy vôùi thiopental chuaån (ÑC) vaø xaùc ñònh ñieåm chaûy cuûa hoãn hôïp. Ñieåm chaûy cuûa caén vaø cuûa hoãn hôïp phaûi khoaûng 160 o C. Söï khaùc bieät veà ñieåm chaûy cuûa 2 maãu treân khoâng ñöôïc quaù 2 o C. B. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa caén thu ñöôïc ôû pheùp thöû A phaûi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

NATRI THIOPENTAL & NATRI CARBONAT - NATRI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online