{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

pilocarpin nitrat - PILOCARPIN NITRAT Pilocarpini nitras...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PILOCARPIN NITRAT Pilocarpini nitras C 11 H 16 N 2 O 2 . HNO 3 P.t.l: 271,3 Pilocarpin nitrat laø (3S,4R)-3-ethyl-4-[(1-methyl-1 H -imidazol-5-yl)methyl]- dihydrofuran-2(3 H )-on nitrat, phaûi chöùa töø 98,5 ñeán 101,0% C 11 H 16 N 2 O 2 . HNO 3 , tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boätkeát tinh traéng hoaëc tinh theå khoâng maøu, khoâng muøi hoaëc muøi nheï, vò ñaéng. Chòu taùcñoäng cuûa aùnh saùng vaø ñoä aåm. Ngay ôû nôi thieáu aùnh saùng, cheá phaåm cuõng bò phaân huû y töø töø khi tieápxuùc vôùi khoâng khí aåm. Söï phaân h ủy xaûyra nhanh hôn ôû nhieät ñoä cao. Deã tan trong nöôùc, hôi tan trong ethanol 96%, thöïc teá khoâng tan trong cloroformvaø ether. Dung dòch pilocarpin nitrat khaù beànvöõng ôû pH töø 4 ñeán 5. Chaûyôû khoaûng 174 o C keøm theo phaân hủy. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A, B, E. Nhoùm II: B, C, D, E. A. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi cuûa pilocarpin nitrat chuaån (ÑC) .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

pilocarpin nitrat - PILOCARPIN NITRAT Pilocarpini nitras...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online