Primaquin diphosphat - PRIMAQUIN DIPHOSPHAT Primaquini...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PRIMAQUIN DIPHOSPHAT Primaquini diphosphas C 15 H 21 N 3 O. 2H 3 PO 4 P.t.l: 455,3 Primaquin diphosphat laø (4 RS )-N 4 -(6-methoxy-quinolin-8-yl)pentan-1,4- diamin diphosphat, phaûi chöùa töø 98,5 ñeán 101,5% C 15 H 21 N 3 O. 2H 3 PO 4 , tính theo cheá phaåm khan. Tính chaát Boät keát tinh maøu da cam. Tan trong nöôùc, thöïc teá khoâng tan trong ethanol 96% vaø trong ether. Chaûy ôû khoaûng 200 o C keøm theo phaân huyû. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A, C,ø D. Nhoùm II: B, D. A. Hoaø tan 15 mg cheá phaåm trong dung dòch acid hydrocloric 0,01 M ( TT ) vaø pha loaõng thaønh 100,0 ml vôùi cuøng dung moâi. Phoå haáp thuï aùnh saùng (Phuï luïc 4.1) cuûa dung dòch naøy trong khoaûng böôùc soùng töø 310 nm ñeán 450 nm phaûi cho 2 cöïc ñaïi haáp thuï ôû 332 nm vaø 415 nm. Ñoä haáp thuï rieâng ôû caùc cöïc ñaïi naøy laàn löôït laø töø 45 ñeán 52 vaø töø 27 ñeán 35. Pha loaõng 5,0 ml dung dòch naøy thaønh 50,0 ml baèng dung dòch acid hydrocloric 0,01 M ( TT ). Phoå haáp thuï töû ngoaïi cuûa dung dòch pha loaõng naøy trong khoaûng böôùc soùng töø 215 nm ñeán 310 nm phaûi cho 3 cöïc ñaïi haáp thuï ôû 225 nm, 265 nm vaø 282 nm. Ñoä haáp thuï rieâng ôû caùc cöïc ñaïi naøy laàn löôït laø töø 495 ñeán 515, töø 335 ñeán 350 vaø töø 330 ñeán 345. B. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi cuûa primaquin diphosphat chuaån (ÑC) . Chuaån bò ñóa maãu ñeå ño nhö sau: Hoaø tan rieâng bieät 0,1 g cheá phaåm vaø 0,1 g chaát
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

Primaquin diphosphat - PRIMAQUIN DIPHOSPHAT Primaquini...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online