Procain HCl - PROCAIN HYDROCLORID Procaini hydrochloridum C13H20N2O2 HCl P.t.l 272,8 Procain hydroclorid la 2(diethylamino)ethyl-4-aminobenzoat

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PROCAIN HYDROCLORID Procaini hydrochloridum C 13 H 20 N 2 O 2 . HCl P.t.l: 272,8 Procain hydroclorid laø 2-(diethylamino)ethyl-4-aminobenzoat hydroclorid, phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% C 13 H 20 N 2 O 2 . HCl, tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Tinh theå khoâng maøu hay boät keát tinh traéng. Raát deã tan trong nöôùc, tan trong ethanol 96%, hôi tan trong cloroform, thöïc teá khoâng tan trong ether. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A, C, D, E, F. Nhoùm II: A, B, E. A. Ñieåm chaûy: 154 ñeán 158 o C (Phuï luïc 6.7). B. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi cuûa procain hydroclorid chuaån (ÑC) . C. Laáy khoaûng 5 mg cheá phaåm, theâm 0,5 ml acid nitric boác khoùi ( TT ), boác hôi cho tôùi khoâ treân caùch thuyû. Ñeå nguoäi roài hoaø tan caén trong 5 ml aceton ( TT ), theâm 1 ml dung dòch kali hydroxyd 0,1 M trong ethanol ( TT ). Chæ coù maøu ñoû naâu xuaát
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Procain HCl - PROCAIN HYDROCLORID Procaini hydrochloridum C13H20N2O2 HCl P.t.l 272,8 Procain hydroclorid la 2(diethylamino)ethyl-4-aminobenzoat

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online