NA CAMPHOSULFONAT - NATRI CAMPHOSULFONAT Natrii...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NATRI CAMPHOSULFONAT Natrii camphosulfonas C 10 H 15 O 4 SNa P.t.l: 254,3 Natri camphosulfonat laø muoái natri cuûa acid 10-camphosulfonic (acid 7,7- dimethyl-2-oxobicyclo-[2.2.1] heptan-1-methansulfonic), thu ñöôïc baèng caùch ñieàu cheá töø camphor (thieân nhieân hay toång hôïp) vôùi acid sulfuric ñaäm ñaëc vaø anhydrid acetic. Tính chaát Boät keát tinh traéng, coù muøi long naõo nheï, vò hôi ñaéng. Deã bò huùt aåm, voùn cuïc, ñoåi maøu vaøng. Raát deã tan trong nöôùc; tan trong ethanol; ít tan trong ether, benzen, cyclohexan; khoâng tan trong carbon tetraclorid. Ñònh tính A. Ñieåm chaûy: 283 ñeán 286 o C (Phuï luïc 6.7). B. Goùc quay cöïc rieâng +17,25 ñeán +19,25 o (ñoái vôùi natri camphosulfonat ñieàu cheá töø camphor thieân nhieân). -1,5 ñeán +1,5 o (ñoái vôùi natri camphosulfonat ñieàu cheá töø camphor toång hôïp, racemic). Hoaø tan 1,0 g cheá phaåm trong
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

NA CAMPHOSULFONAT - NATRI CAMPHOSULFONAT Natrii...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online