{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Flucloxacillin - Flucloxacilin natri Flucloxacillinum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Flucloxacilin natri Flucloxacillinum natricum C 19 H 16 ClFN 3 NaO 5 S.H 2 O P.t.l: 493,9 Flucloxacilin natri natri (2 S ,5 R ,6 R )-6-[[[3-(2-cloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4- yl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat, ph i ch a t 95,0 đ n 101,0% C ế 19 H 16 ClFN 3 NaO 5 S, tính theo ch ph m khan. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c g n nh tr ng, ộ ế ư ắ hút m, d tan trong n c và methanol, tan trong ethanol 96%. ướ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A,D Nhóm II: B, C, D A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ flucloxacilin natri chu n (ĐC). B. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel H (TT) đã đ c silan hóa. ượ Dung môi khai tri n: Aceton - dung d ch amoni acetat 15,4% đ c ch nh pH đ n 5,0 b ng ượ ế acid acetic băng (30 : 70). Dung d ch th : Hòa tan 25 mg ch ph m trong 5 ml ế n c. ướ Dung d ch đ i chi u (1) ế : Hòa tan 25 mg flucloxacilin natri chu n (ĐC) trong 5 ml n c ướ . Dung d ch đ i chi u (2) ế : Hòa tan 25 mg cloxacilin natri chu n (ĐC) , 25 mg dicloxacilin natri chu n (ĐC) và 25 mg flucloxacilin natri chu n (ĐC) trong 5 ml n c ướ . Cách ti n hành ế : Ch m riêng bi t lên b n m ng 1 μ l m i dung d ch trên. Tri n khai s c ký đ n khi dung ế môi đi đ c 15 cm. Đ b n m ng khô ngoài không khí và đ t b n m ng vào bình bão hoà h i iod cho ượ ể ả ơ đ n khi xu t hi n các v t. Quan sát d i ánh sáng ban ngày. V t chính trên s c ký đ c a dung d ch th ế ế ướ ế ồ ủ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Flucloxacillin - Flucloxacilin natri Flucloxacillinum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online