NATRI CALCI EDETAT - NATRI CALCI EDETAT Natrii calcii...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NATRI CALCI EDETAT Natrii calcii edetas C 10 H 12 CaN 2 Na 2 O 8 . xH 2 O P.t.l: 374,3 (khan) Natri calci edetat laø dinatri [(ethylendinitrilo) tetra-acetato]calciat (2-) coù chöùa moät löôïng khoâng xaùc ñònh nöôùc keát tinh, phaûi chöùa töø 98,0 ñeán 102,0% C 10 H 12 CaN 2 Na 2 O 8 , tính theo cheá phaåm khan. Tính chaát Boät traéng hoaëc haàu nhö traéng, deã huùt aåm. Deã tan trong nöôùc, thöïc teá khoâng tan trong ethanol 96% vaø ether. Ñònh tính A. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi cuûa natri calci edetat chuaån (ĐC). B. Hoaø tan 2 g cheá phaåm trong 10 ml nöôùc , theâm 6 ml dung dòch chì nitrat (TT) , laéc vaø theâm 3 ml dung dòch kali iodid (TT) , khoâng ñöôïc coù tuûa maøu vaøng xuaát hieän. Kieàm hoaù dung dòch treân baèng caùch theâm dung dòch amoniac 2 M (TT) , duøng giaáy quyø ño û laøm chæ thò vaø theâm 3 ml
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

NATRI CALCI EDETAT - NATRI CALCI EDETAT Natrii calcii...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online