PROPYLTHIOURACIL - PROPYLTHIOURACIL Propylthiouracillum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PROPYLTHIOURACIL Propylthiouracillum C 7 H 10 N 2 OS P.t.l: 170,2. Propylthiouracil 2,3-dihydro-6-propyl-2-thioxopyrimidin- 4(1 H )-on, ph i ch a t 98,0 đ n 100,5% C ứ ừ ế 7 H 10 N 2 OS, tính theo ch ph m đã s y khô. ế Tính ch t Tinh th hay b t k t tinh màu tr ng hay g n tr ng. R t khó tan trong n c và ether, h i tan trong ethanol 96%, ộ ế ướ ơ tan trong các dung d ch ki m hydroxyd. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, B. Nhóm II: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ propylthiouracil chu n (ĐC). Chu n b đĩa đ đo b ng cách dùng 1 mg ch ph m và 0,3 g ế kali bromid tinh khi t IR (TT). ế B. Đi m ch y: 217 đ n 221 ế o C (Ph l c 6.7). ụ ụ C. Ph ng pháp s c ký l p m ng: Quan sát b n m ng thu đ c ph n th Thioure và t p ch t liên quan ươ ượ ở d i ánh sáng t ngo i b c sóng 254 nm tr c khi đ t vào bình bão hoà h i iod. V t chính trên s c ký đ ướ ạ ở ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

PROPYLTHIOURACIL - PROPYLTHIOURACIL Propylthiouracillum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online