NATRI BENZOAT - N ATRI BENZOAT Natrii benzoas C 7H5NaO2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NATRI BENZOAT Natrii benzoas C 7 H 5 NaO 2 P.t.l: 144,1 Natri benzoat laø natri benzencarboxylat, phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 100,5% C 7 H 5 NaO 2 , tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boät keát tinh hay haït hoaëc maûnh maøu traéng, hôi huùt aåm. Deã tan trong nöôùc, hôi tan trong ethanol 90% (tt/tt). Ñònh tính A. Phaûi cho phaûn öùng ñònh tính B vaø C cuûa ion benzoat (Phuï luïc 8.1). B. Phaûi cho phaûn öùng ñònh tính A cuûa ion natri (Phuï luïc 8.1). Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S : Hoaø tan 10,0 g cheá phaåm trong nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø pha loaõng thaønh 100 ml baèng cuøng dung moâi. Dung dòch S phaûi trong (Phuï luïc 9.2) vaø maøu khoâng ñöôïc ñaäm hôn maøu maãu V 6 (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2). Giôùi haïn acid - kie àm Theâm 10 ml nöôùc khoâng coù carbon dioxyd (TT) vaø 0,2 ml dung dòch phenolphtalein (TT) vaøo 10 ml dung dòch S. Dung dòch phaûi chuyeån maøu khi theâm khoâng ñöôïc quaù 0,2 ml dung dòch natri hydroxyd 0,1 N (CĐ) hoaëc dung dòch acid hydrocloric 0,1 N (CĐ) . Hôïp chaát halogen Taát caû caùc duïng cuï thuyû tinh ñöôïc duøng phaûi khoâng coù clorid vaø phaûi ñöôïc chuaån bò baèng caùch ngaâm qua ñeâm trong dung dòch acid nitric 50% (TT), ñöôïc röûa saïch vaø ngaâm trong nöôùc. Phaûi coù chæ daãn raèng duïng cuï thuyû tinh ñöôïc duøng cho pheùp thöû naøy. Dung dòch thöû
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

NATRI BENZOAT - N ATRI BENZOAT Natrii benzoas C 7H5NaO2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online