Omeprazol - OMEPRAZOL Omeprazolum H3CO NH N CH3 OCH3 S O N CH3 v ng phn i quang C17H19N3O3S P.t.l 345,4 Omeprazol l

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
OMEPRAZOL Omeprazolum N NH S O H 3 CO N CH 3 OCH 3 CH 3 và đ ng phân đ i quang C 17 H 19 N 3 O 3 S P.t.l: 345,4 Omeprazol là 5-methoxy-2-[( RS )-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]-sulphinyl]-1 H - benzimidazol, ph i ch a t 99,0 đ n 101,0% C ứ ừ ế 17 H 19 N 3 O 3 S, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t tr ng ho c g n nh tr ng. ư ắ R t khó tan trong n c, tan trong dicloromethan, h i tan trong ethanol 96% và methanol. Tan ướ ơ trong dung d ch ki m loãng. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: B Nhóm II: A, C A. Hòa tan 2,0 mg ch ph m trong ế dung d ch natri hydroxyd 0,1 M (TT) và pha loãng thành 100,0 ml v i cùng dung môi. Đo ph h p th t ngo i (Ph l c 4.1) c a dung d ch thu đ c t ổ ấ ụ ử ụ ụ ượ ừ b c sóng 230 nm đ n 350 nm. Dung d ch cho hai c c đ i h p th t i b c sóng 276 nm và ướ ế ụ ạ ướ 305 nm. T l gi a đ h p th c c đ i h p th 305 nm và 276 nm ph i t 1,6 đ n 1,8. ỷ ệ ữ ộ ấ ụ ở ự ạ ấ ả ừ ế B. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ omeprazol chu n (ĐC). C. Ti n hành s c ký l p m ng (Ph l c 5.4): Trên các s c đ thu đ c phép th “Gi i h n ế ụ ụ ượ ở ớ ạ t p ch t ufiprazol”, v t chính trên s c đ c a dung d ch th (2) ph i t ng t v v trí và kích ế ồ ủ ả ươ ự ề ị th c v i v t chính trên s c đ c a dung d ch đ i chi u (1). Đ t b n m ng vào bình bão hòa ướ ớ ế ồ ủ ế h i ơ acid acetic (TT) . Các v t này nhanh chóng chuy n sang màu nâu. ế Dung d ch S Hòa tan 0,50 g ch ph m trong ế methylen clorid (TT)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 4

Omeprazol - OMEPRAZOL Omeprazolum H3CO NH N CH3 OCH3 S O N CH3 v ng phn i quang C17H19N3O3S P.t.l 345,4 Omeprazol l

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online