{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

TITAN DIOXYD - TITAN DIOXYD Titanii dioxidum TiO2 79,9...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TITAN DIOXYD Titanii dioxidum TiO 2 P.t.l : 79,9 Titan dioxyd phaûi chöùa töø 98,0 ñeán 100,5% TiO 2 . Tính chaát Boät traéng hoaëc gaàn nhö traéng. Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc, khoâng tan trong acid voâ cô loaõng nhöng tan chaäm trong acid sulfuric ñaëc noùng. Ñònh tính Dung dòch S 1 : Laéc 20,0 g cheá phaåm vôùi 30 ml acid hydrocloric ñaäm ñaëc (TT) trong 1 phuùt. Theâm 100 ml nöôùc caát (TT) , ñun soâi. Loïc noùng cho ñeán khi thu ñöôïc dung dòch trong. Röûa giaáy loïc baèng 60 ml nöôùc caát (TT) vaø pha loaõng dòch loïc thu ñöôïc ñeán 200 ml baèng nöôùc caát (TT) . Dung dòch S 2 : Troän 0,500 g cheá phaåm vôùi 5 g natri sulfat khan (TT) trong bình noùn coå daøi chòu nhieät 300 ml. Theâm 10 ml nöôùc , troän ñeàu. Theâm 10 ml acid sulfuric (TT) , ñun soâi maïnh cho ñeán khi thu ñöôïc dung dòch trong. Laøm laïnh, theâm töø töø hoãn hôïp chöùa 30 ml nöôùc vaø 10 ml acid sulfuric (TT) ñaõ laøm laïnh, tieáp tuïc laøm laïnh vaø pha loaõng thaønh 100 ml baèng nöôùc . A. Ñun noùng maïnh, cheá phaåm coù maøu vaøng nhaït vaø maát maøu khi laøm laïnh. B. Theâm 0,1 ml dung dòch hydrogen peroxyd 30% (TT) vaøo 5 ml dung dòch S 2 . Dung dòch xuaát hieän maøu ñoû cam. C. Theâm 0,5 g keõm haït (TT) vaøo 5 ml dung dòch S 2 . Sau 45 phuùt, hoãn hôïp coù maøu xanh tím. Ñoä trong vaø maøu saéc cuûa dung dòch Dung dòch S 2 khoâng ñöôïc ñuïc hôn ñoä ñuïc hoãn dòch ñoái chieáu II (Phuï luïc 9.2) vaø khoâng maøu (Phuï luïc 9.3, phöông phaùp 2). Giôùi haïn acid - kieàm
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

TITAN DIOXYD - TITAN DIOXYD Titanii dioxidum TiO2 79,9...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online