CETIRIZIN HYDROCLORID - CETIRIZIN HYDROCLORID Cetirizini...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CETIRIZIN HYDROCLORID Cetirizini hydrochloridum N N O COOH Cl H HCl 2 . và đ ng phân đ i quang C 21 H 27 Cl 3 N 2 O 3 P.t.l: 461,8 Cetirizin dihydroclorid là acid (RS)-2-[2-[4-[(4-clorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl] ethoxy] acetic dihydroclorid. Nó ph i ch a t 99,0% đ n 100,5% ứ ừ ế C 21 H 27 Cl 3 N 2 O 3 , tính theo ch ế ph m đã làm khô. Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c g n nh tr ng, d tan trong n c; th c t không tan trong aceton và ộ ế ư ắ ướ ự ế trong dicloromethan. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, D. Nhóm II: B, C, D. A. Ph h ng ngo i (ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ cetirizin dihydroclorid chu n (ĐC) . B. Hoà tan 20,0 mg ch ph m trong 50 ml ế dung d ch acid hydrocloric 0,1 N (TT) và pha loãng thành 100,0 ml v i cùng dung d ch acid. L y 10,0 ml dung d ch này pha loãng thành 100,0 ml b ng dung d ch acid hydrocloric 0,1 N (TT) . Đo ph h p th t ngo i t 210 nm đ n 350 nm ổ ấ ụ ử ạ ừ ế (ph l c 4.1). Dung d ch có m t c c đ i h p th 231 nm. Đ h p th riêng t i c c đ i này ụ ụ ộ ự ạ ấ ụ ở ộ ấ ạ ự t 359 đ n 381. ế C. Ph ng pháp s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ươ ụ ụ B n m ng : Silica gel GF 254 (TT) Dung môi khai tri n : Amoniac - methanol - dicloromethan (1 : 10 : 90) Dung d ch th : Hoà tan 10 mg ch ph m trong ế n c ướ và pha loãng thành 5 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u (1):
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

CETIRIZIN HYDROCLORID - CETIRIZIN HYDROCLORID Cetirizini...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online