Magnesi clorid-sualan1 - MAGNESI CLORID Magnesii chloridum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MAGNESI CLORID Magnesii chloridum Magnesi clorid hexahydrat MgCl 2 . 6H 2 O P.t.l: 203,3 Magnesi clorid hexahydrat ph i ch a t 98,0 đ n 101,0% MgCl ứ ừ ế 2 . 6H 2 O. Tính ch t Tinh th không màu, d hút m. R t d tan trong n c, d tan trong ethanol 96%. ấ ễ ướ Đ nh tính A. Ch ph m ph i đ t yêu c u c a phép th N c. ế ả ạ ử ướ B. Ch ph m ph i cho ph n ng đ nh tính (A) c a ion clorid và cho ph n ng đ nh tính c a ion ế ả ứ ả ứ magnesi (Ph l c 8.1). ụ ụ Đ trong và màu s c c a dung d ch ắ ủ Dung d ch S: Hòa tan 10,0 g ch ph m trong ế n c không có carbon dioxyd ướ (TT) và pha loãng thành 100,0 ml b ng cùng dung môi. Dung d ch S ph i trong (Ph l c 9.2) và không màu (Ph l c 9.3, ph ng pháp 2). ụ ụ ụ ụ ươ Gi i h n acid - ki m ớ ạ Thêm 0,05 ml dung d ch đ phenol (TT) vào 5 ml dung d ch S. Không đ c dùng quá 0,3 ml ượ dung d ch acid hydrocloric 0,01 M (CĐ) ho c dung d ch natri hydroxyd 0,01 M (CĐ) đ làm thay đ i màu c a ch th . Bromid Không đ c quá 0,05%. ượ Pha loãng 2,0 ml dung d ch S thành 10,0 ml b ng n c
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Magnesi clorid-sualan1 - MAGNESI CLORID Magnesii chloridum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online