{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

GLYCEROL MONOSTEARAT 40-55 - GLYCEROL MONOSTEARAT 40 55...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GLYCEROL MONOSTEARAT 40 - 55 Glyceroli monostearas 40-45 Glycerol monostearat 40 - 55 laø hoãn hôïp caùc monoacylglycerol, chuû yeáu laø monostearoylglycerol, cuøng vôùi di vaø triacylglycerol vôùi haøm löôïng khaùc nhau. Cheá phaåm phaûi chöùa töø 40,0% ñeán 55,0% monoacylglycerol, 30,0% ñeán 45,0% diacylglycerol vaø ñeán 5 - 15% triacylglycerol, thu ñöôïc baèng caùch phaân giaûi glycerol töøng phaàn daàu thöïc vaät chöùa chuû yeáu triacylglycerol cuûa acid palmitic hoaëc acid stearic, hay baèng caùch ester hoùa glycerol vôùi acid stearic 50 (loaïi I), acid stearic 70 (loaïi II) hoaëc acid stearic 95 (loaïi III). Caùc acid beùo coù theå coù nguoàn goác töø ñoäng vaät hoaëc thöïc vaät. Tính chaát Khoái saùp cöùng hoaëc boät, vaûy nhôøn, maøu traéng hoaëc gaàn nhö traéng. Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc, tan trong ethanol 96% ôû 60 o C. Ñònh tính A. Nhieät ñoä noùng chaûy 54 – 64 o C (Phuï luïc 6.7) Cho cheá phaåm vaøo oáng mao quaûn vaø ñaët trong bình kín trong voøng 24 giôø. B. Phöông phaùp saéc kyù lôùp moûng (Phuï luïc 5.4) Baûn moûng: Silica gel (TT). Dung moâi khai trieån: Hexan - ether (30 : 70) Dung dòch thöû: Hoøa tan 1,0 g cheá phaåm trong methylen clorid (TT) baèng caùch ñun nheï vaø pha loaõng ñeán 20 ml vôùi cuøng dung moâi.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern