GLYCEROL MONOSTEARAT 40-55 - GLYCEROL MONOSTEARAT 40 - 55...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
GLYCEROL MONOSTEARAT 40 - 55 Glyceroli monostearas 40-45 Glycerol monostearat 40 - 55 laø hoãn hôïp caùc monoacylglycerol, chuû yeáu laø monostearoylglycerol, cuøng vôùi di vaø triacylglycerol vôùi haøm löôïng khaùc nhau. Cheá phaåm phaûi chöùa töø 40,0% ñeán 55,0% monoacylglycerol, 30,0% ñeán 45,0% diacylglycerol vaø ñeán 5 - 15% triacylglycerol, thu ñöôïc baèng caùch phaân giaûi glycerol töøng phaàn daàu thöïc vaät chöùa chuû yeáu triacylglycerol cuûa acid palmitic hoaëc acid stearic, hay baèng caùch ester hoùa glycerol vôùi acid stearic 50 (loaïi I), acid stearic 70 (loaïi II) hoaëc acid stearic 95 (loaïi III). Caùc acid beùo coù theå coù nguoàn goác töø ñoäng vaät hoaëc thöïc vaät. Tính chaát Khoái saùp cöùng hoaëc boät, vaûy nhôøn, maøu traéng hoaëc gaàn nhö traéng. Thöïc teá khoâng tan trong nöôùc, tan trong ethanol 96% ôû 60 o C. Ñònh tính A. Nhieät ñoä noùng chaûy 54 – 64 o C (Phuï luïc 6.7) Cho cheá phaåm vaøo oáng mao quaûn vaø ñaët trong bình kín trong voøng 24 giôø. B. Phöông phaùp saéc kyù lôùp moûng (Phuï luïc 5.4) Baûn moûng: Silica gel (TT). Dung moâi khai trieån: Hexan - ether (30 : 70) Dung dòch thöû: Hoøa tan 1,0 g cheá phaåm trong methylen clorid (TT) baèng caùch ñun nheï vaø pha loaõng ñeán 20 ml vôùi cuøng dung moâi. Dung dòch ñoái chieáu:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

GLYCEROL MONOSTEARAT 40-55 - GLYCEROL MONOSTEARAT 40 - 55...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online