Glyceryl trinitrat-da xong - DUNG DCH GLYCERYL TRINITRAT...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DUNG D CH GLYCERYL TRINITRAT Solutio glycerylis trinitras C 3 H 5 N 3 O 9 P.t.l.: 227.1 Dung d ch glyceryl trinitrat là dung d ch 1% (kl/kl) đ n 10% (kl/kl) c a propan-1,2,3-triyl ế trinitrat trong ethanol 96%. Ph i ch a t 96,5% đ n 102,5% hàm l ng glyceryl trinitrat ghi ứ ừ ế ượ trên nhãn. Tính ch t Dung d ch trong, không màu ho c h i vàng. Có th tr n l n v i aceton và ethanol 96%. ơ ể ộ Glyceryl trinitrat nguyên ch t th c t không tan trong n c, d tan trong ethanol 96%, tr n l n ự ế ướ ộ ẫ v i aceton. Đ nh tính Nhóm I: A, C Nhóm II: B, C Khi pha loãng dung d ch glyceryl trinitrat ph i s d ng ethanol khan n u không các gi t ử ụ ế glyceryl trinitrat nguyên ch t có th tách kh i dung d ch. Sau phép th , ph n c n và dung d ch còn l i ph i đ c đun nóng cách th y v i dung d ch natri ả ượ hydroxyd loãng (TT) trong 5 phút. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2). ổ ồ ụ ụ Ph h ng ngo i c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ạ ủ ế ổ ồ ạ ủ glyceryl trinitrat chu n (ĐC) . Chu n b m u b ng cách nh 50 μ l dung d ch ch ph m [pha loãng b ng ế ethanol (TT) đ đ c dung d ch 1% (kl/tt) glyceryl trinitrat, n u c n] lên viên nén d t kali bromid. Bay h i ể ượ ế ơ dung môi trong chân không. B. S c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ụ ụ B n m ng : Silica gel G (TT). Dung môi khai tri n : Ethyl acetat – toluen (20 : 80). Dung d ch th : Pha loãng m t l ng ch ph m t ng đ ng v i 50 mg glyceryl trinitrat thành ộ ượ ế ươ ươ 100 ml v i aceton (TT) . Dung d ch đ i chi u ế : Pha loãng 0,05 ml dung d ch glyceryl trinitrat (TT) thành 1 ml v i aceton (TT) . Ch m riêng bi t 5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 3

Glyceryl trinitrat-da xong - DUNG DCH GLYCERYL TRINITRAT...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online