Magnesi hydroxyd-sualan1 - MAGNESI HYDROXYD Magnesii...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MAGNESI HYDROXYD Magnesii hydroxydum Mg(OH) 2 . P.t.l: 58,32 Magnesi hydroxyd ph i ch a t 95,0 đ n 100,5% Mg(OH) ứ ừ ế 2 . Tính ch t B t vô đ nh hình, m n và tr ng. Th c t không tan trong n c, tan trong các acid loãng. ự ế ướ Đ nh tính A. Hòa tan kho ng 15 mg ch ph m trong 2 ml ế dung d ch acid nitric 2 M (TT) và trung hòa dung d ch b ng dung d ch natri hydroxyd 2 M (TT) . Dung d ch này cho ph n ng c a ion magnesi (Ph l c 8.1). ả ứ ụ ụ B. Ch ph m ph i đ t yêu c u c a phép th m t kh i l ng sau khi nung. ế ả ạ ử ấ ố ượ Màu s c c a dung d ch ắ ủ Dung d ch S: Hòa tan 5,0 g ch ph m trong h n h p g m 50 ml ế acid acetic (TT) và 50 ml n c ướ , ch đ c s i b t nh . Đun sôi 2 phút, đ ngu i và pha loãng thành 100 ml b ng ượ ủ ọ dung d ch acid acetic 2 M (TT) . L c (n u c n) qua ph u l c s hay silica có đ ng kính l thích h p đã đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

Magnesi hydroxyd-sualan1 - MAGNESI HYDROXYD Magnesii...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online