DIMERCAPROL - DIMERCAPROL Dimercaprolum B.A.L Va ong phan...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DIMERCAPROL Dimercaprolum B.A.L Vaø ñoàng phaân ñoái quang C 3 H 8 OS 2 P.t.l: 124,2 Dimercaprol laø (2 RS )-2,3-disulfanylpropan-1-ol, phaûi chöùa töø 98,5 ñeán 101,5% C 3 H 8 OS 2 . Tính chaát Chaát loûng trong suoát khoâng maøu hoaëc maøu vaøng nhaït, coù muøi toûi. Tan trong nöôùc vaø daàu laïc, hoøa laãn vôùi ethanol 96% vaøbenzyl benzoat. Ñònh tính A. Hoaø tan 0,05 ml cheá phaåm trong 2 ml nöôùc, theâm 1 ml dung dòch iod 0,1 N (CĐ) . Maøu cuûa iod bieán maát ngay. B. Hoaø tan 0,1 ml cheá phaåm trong 5 ml nöôùc, theâm 2 ml dung dòch ñoàng sulfat 12,5% (TT). Tuûa maøu xanh ñen xuaát hieän vaø chuyeån nhanh sang maøu xaùm ñen. C. Trong bình noùn coù nuùt maøi troän 0,6 g natri bismuthat (TT) (ñaõ ñöôïc ñun tröôùc ñoù ôû 200 o C trong 2 giôø) vôùi hoãn hôïp goàm 2,8 ml dung dòch acid phosphoric 10% (TT) vaø 6 ml nöôùc. Theâm 0,2 ml cheá phaåm, troän ñeàu vaø ñeå 10 phuùt, thænh
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

DIMERCAPROL - DIMERCAPROL Dimercaprolum B.A.L Va ong phan...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online