DIMERCAPROL - DIMERCAPROL Dimercaprolum B.A.L Va ong phan...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DIMERCAPROL Dimercaprolum B.A.L Vaø ñoàng phaân ñoái quang C 3 H 8 OS 2 P.t.l: 124,2 Dimercaprol laø (2 RS )-2,3-disulfanylpropan-1-ol, phaûi chöùa töø 98,5 ñeán 101,5% C 3 H 8 OS 2 . Tính chaát Chaát loûng trong suoát khoâng maøu hoaëc maøu vaøng nhaït, coù muøi toûi. Tan trong nöôùc vaø daàu laïc, hoøa laãn vôùi ethanol 96% vaøbenzyl benzoat. Ñònh tính A. Hoaø tan 0,05 ml cheá phaåm trong 2 ml nöôùc, theâm 1 ml dung dòch iod 0,1 N (CĐ) . Maøu cuûa iod bieán maát ngay. B. Hoaø tan 0,1 ml cheá phaåm trong 5 ml nöôùc, theâm 2 ml dung dòch ñoàng sulfat 12,5% (TT). Tuûa maøu xanh ñen xuaát hieän vaø chuyeån nhanh sang maøu xaùm ñen. C. Trong bình noùn coù nuùtmaøi troän 0,6 g natri bismuthat (TT) (ñaõñöôïc ñun tröôùc ñoù ôû 200 o C trong 2 giôø) vôùi hoãn hôïp goàm 2,8 ml dung dòch acid phosphoric 10% (TT) vaø 6 ml nöôùc. Theâm 0,2 ml cheáphaåm, troän ñeàuvaø ñeå10 phuùt, thænh thoaûng laéc. Laáy 1 ml chaát loûng phía treân, theâm
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern