MAGNESI - MAGNESI TRISILICAT Magnesii trisilicas Magnesi trisilicat l magnesi silicat hydrat c thnh ph n thay i g n ng v i cng th c Mg 2Si3O8 xH2O

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MAGNESI TRISILICAT Magnesii trisilicas Magnesi trisilicat là magnesi silicat hydrat, có thành ph n thay đ i g n đúng v i công th c Mg 2 Si 3 O 8 . xH 2 O, ph i ch a không d i 29,0% magnesi oxyd [MgO; P.t.l: 40,30] và không d i 65,0% silicon ướ ướ dioxyd [SiO 2 ; P.t.l: 60,1], c hai đ u tính theo ch ph m đã nung. ế Tính ch t B t tr ng. Th c t không tan trong n c và ethanol 96%. ự ế ướ Đ nh tính Dung d ch S : Thêm vào 2,0 g ch ph m m t h n h p g m ế ộ ỗ 4 ml acid nitric (TT) và 4 ml n c ướ , r i đun sôi, v a đun v a l c liên t c. Thêm 12 ml ừ ắ n c ướ , đ ngu i, l c ho c ly tâm đ l y dung d ch trong và ể ấ pha loãng d ch l c này thành 20 ml v i n c ướ . A. 1 ml dung d ch S, sau khi trung hòa v i dung d ch natri hydroxyd 2 M (TT) , ph i cho ph n ng đ nh ả ứ tính c a magnesi (Ph l c 8.1). ụ ụ B. Cân 0,25 g ch ph m vào m t chén chì ho c b ch kim. Thêm vào chén 10 mg ế natri fluorid (TT) 0,2 ml acid sulfuric (TT) . Dùng dây đ ng đ tr n đ u h n h p trên và dàn thành l p m ng. Đ y chén ể ộ b ng m t đĩa plastic m ng trong su t đã đ c nh m t gi t n c m t d i và làm nóng nh nhàng, ượ ỏ ộ ọ ướ ở ặ ướ c n th n. M t vòng tròn màu tr ng s nhanh chóng xu t hi n xung quanh gi t n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

MAGNESI - MAGNESI TRISILICAT Magnesii trisilicas Magnesi trisilicat l magnesi silicat hydrat c thnh ph n thay i g n ng v i cng th c Mg 2Si3O8 xH2O

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online