Nifedipin - NIFEDIPIN Nifedipinum C17H18N2O6 P.t.l 346,3...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NIFEDIPIN Nifedipinum C 17 H 18 N 2 O 6 P.t.l: 346,3 Nifedipin là dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat, ph i ch a t 98,0 đ n 102,0% C ứ ừ ế 17 H 18 N 2 O 6 tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh màu vàng. Th c t không tan trong n c, d tan trong aceton, h i tan trong ethanol ộ ế ự ế ướ ơ 96%. D i ánh sáng ban ngày ho c ánh sáng nhân t o b c sóng nh t đ nh, ch ph m d dàng ướ ạ ở ướ ế chuy n thành d n ch t nitrosophenylpyridin. D i ánh sáng t ngo i ch ph m chuy n thành ướ ế d n ch t nitrophenylpyridin. Các dung d ch ch ph m ph i đ c pha ngay tr c khi s d ng ế ượ ướ ử ụ trong t i ho c d i ánh sáng có b c sóng dài (> 420 nm) và b o qu n tránh ánh sáng th ng ướ ướ ườ ho c ánh sáng t ngo i. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A Nhóm II: B, C, D A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i đ i chi u ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ế c a nifedipin chu n (ĐC). B. Đi m ch y c a ch ph m ph i t 171 ế ả ừ o C đ n 175 ế o C (Ph l c 6.7). ụ ụ C. Ti n hành s c ký l p m ng (Ph l c 5.4) ế ụ ụ B n m ng: Silicagel GF 254 . Dung môi khai tri n: Ethyl acetat cyclohexan (40 : 60). Dung d ch th : Hòa tan 10 mg ch ph m trong ế methanol (TT) và pha loãng thành 10 ml v i cùng dung môi. Dung d ch đ i chi u:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Nifedipin - NIFEDIPIN Nifedipinum C17H18N2O6 P.t.l 346,3...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online