BIOTIN - BIOTIN Biotinum C10H16N2O3S P.t.l 244,3 Biotin l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BIOTIN Biotinum C 10 H 16 N 2 O 3 S P.t.l: 244,3 Biotin là acid 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic, nó ph i ch a t 98,5% đ n 101,0% ứ ừ ế C 10 H 16 N 2 O 3 S , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c tinh th không màu, r t khó tan trong n c và ethanol, th c t không ộ ế ướ ự ế tan trong aceton, tan trong các dung d ch loãng c a hydroxyd kim lo i ki m. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A Nhóm II: B, C. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2 ) c a ch ph m th ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ biotin chu n (ĐC) . B. Ki m tra s c ký đ c a dung d ch th các t p ch t liên quan (xem m c các t p ch t liên ồ ủ quan). M t v t chính trên s c ký đ c a dung d ch th (2) có v trí và kích th c t ng t nh ộ ế ồ ủ ướ ươ ư v t chính trên s c ký đ c a dung d ch đ i chi u (1). ế ồ ủ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

BIOTIN - BIOTIN Biotinum C10H16N2O3S P.t.l 244,3 Biotin l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online