CARBAMAZEPIN - CARBAMAZEPIN Carbamazepinum C15H12N2O P.t.l...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CARBAMAZEPIN Carbamazepinum C 15 H 12 N 2 O P.t.l: 236,3 Carbamazepin là 5 H -dibenzo[b,f]azepin-5-carboxamid. Nó ph i ch a t 98,0% đ n 102,0% ứ ừ ế C 15 H 12 N 2 O , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t k t tinh tr ng ho c g n nh tr ng, đa hình, r t khó tan trong n c, d tan trong ế ư ướ dicloromethan, h i tan trong aceton và ethanol (96%). ơ Đ nh tính A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ carbamazepin chu n (ĐC) . Đo d i d ng đĩa, không ph i x lý m u tr c khi đo. ướ ạ ả ử ướ B. Đi m ch y: T 189 o C đ n 193 ế o C (Ph l c 6.7). ụ ụ Gi i h n acid - ki m ớ ạ L y 1,0 g ch ph m, thêm 20 ml ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ , l c trong 15 phút r i l c. ồ ọ L y 10 ml d ch l c, thêm 0,05 ml dung d ch phenolphtalein (TT) và 0,5 ml dung d ch natri hydroxyd 0,01 M (CĐ). Dung d ch có màu đ . Thêm 1,0 ml dung d ch acid hydrocloric 0,01 M (CĐ), dung d ch m t màu. Thêm 0,15 ml dung d ch đ methyl (TT) , dung d ch có màu đ . Các ch t liên quan Ph ng pháp s c ký l ng (Ph l c 5.3) ươ ụ ụ Pha đ ng: Tetrahydrofuran - methanol - n c ướ (3 : 12 : 85). L y 1000 ml dung d ch này, thêm 0,2 ml acid formic khan (TT) và 0,5 ml triethylamin (TT) . Dung d ch th (1)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

CARBAMAZEPIN - CARBAMAZEPIN Carbamazepinum C15H12N2O P.t.l...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online