Niclosamid - NICLOSAMID MONOHYDRAT Niclosamidi monohydratum...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NICLOSAMID MONOHYDRAT Niclosamidi monohydratum C 13 H 8 Cl 2 N 2 O 4 .H 2 O P.t.l: 345,1 Niclosamid monohydrat là 5-cloro- N -(2-cloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamid monohydrat, ph i ch a t 98,0 đ n 101,0% C ứ ừ ế 13 H 8 Cl 2 N 2 O 4 tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t Tinh th m n màu vàng. ể ị Th c t không tan trong n c, h i tan trong aceton, khó tan trong ethanol. ự ế ướ ơ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: A, E Nhóm II: B, C, D, E B. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m sau khi đã s y khô 100 đ n ổ ồ ụ ụ ế ế 105 o C trong 4 gi ph i phù h p v i ph h ng ngo i đ i chi u c a niclosamid khan chu n (ĐC). ổ ồ ạ ố ế A. Đi m ch y c a ch ph m ph i t 227 ế ả ừ o C đ n 232 ế o C (Ph l c 6.7), xác đ nh sau khi đã s y ụ ụ khô 100 đ n 105 ế o C trong 4 gi . C. Hòa tan 50 mg ch ph m trong 5 ml ế dung d ch acid hydrocloric 1 M (TT) , thêm 0,1 g b t k m (TT) , đun nóng cách th y 10 phút, làm l nh và l c. Thêm vào d ch l c 1 ml dung d ch natri nitrit 0,5% (TT) và đ yên 3 phút. Thêm 2 ml dung d ch amoni sulphamat 2% (TT) , l c, đ yên 3 phút và thêm 2 ml dung d ch naphthylethylendiamin dihydroclorid 0,5% (TT) . Màu tím xu t hi n. D. Đ t ch ph m trên l i đ ng b ng ng n l a không màu. Ng n l a chuy n màu xanh lá ế ướ cây. E. Ch ph m ph i đáp
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Niclosamid - NICLOSAMID MONOHYDRAT Niclosamidi monohydratum...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online