vanilin - VANILIN Vanilinum C8H8O3 P.t.l: 152,1 Vanilin l

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
VANILIN Vanilinum C 8 H 8 O 3 P.t.l: 152,1 Vanilin là 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, ph i ch a t 99,0 đ n 101,0% C ứ ừ ế 8 H 8 O 3 , tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t tinh th hay tinh th hình kim, màu tr ng hay vàng nh t. Khó tan trong n c, d tan trong ethanol 96% và methanol, tan trong các dung d ch ki m ướ hydroxyd loãng. Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: B. Nhóm II: A, C, D. A. Đi m ch y c a ch ph m ph i t 81 đ n 84 ế ả ừ ế ° C (Ph l c 6.7). ụ ụ B. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ ạ ủ vanilin chu n (ĐC). C. Trong ph n th t p ch t liên quan, quan sát b n m ng d i ánh sáng th ng sau khi ử ạ ướ ườ phun thu c th hi n màu. V t chính c a dung d ch th (2) ph i có v trí, màu s c và kích ử ệ ế th c gi ng v i v t chính c a dung d ch đ i chi u (1). ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

vanilin - VANILIN Vanilinum C8H8O3 P.t.l: 152,1 Vanilin l

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online