{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Calci lactat trihydrat-da xong - CALCI LACTAT TRIHYDRAT...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CALCI LACTAT TRIHYDRAT Calcii lactas trihydricus H 3 C CO 2 H OH 2 Ca 2+ . 3H 2 O và đ ng phân đ i quang C 6 H 10 CaO 6 .3H 2 O P.t.l (d ng khan): 218,2 Calci lactat trihydrat là calci bis-2-hydroxypropanoat ho c h n h p c a calci (2R)-, (2S)- và (2RS)-2-hydroxypropanoat trihydrat, ph i ch a t 98,0% đ n 102,0% C ế 6 H 10 CaO 6 , tính theo ch ế ph m đã làm khô. Tính ch t B t d ng h t ho c tinh th tr ng ho c g n nh tr ng. Tan trong n c, d tan trong n c sôi, ư ướ ướ r t khó tan trong ethanol 96%. Đ nh tính A. Ch ph m ph i đáp ng phép th m t kh i l ng do làm khô. ế ượ B. Ch ph m ph i cho ph n ng đ c tr ng c a ion lactat và ph n ng B c a ion calci (Ph ế ư l c 8.1). Đ trong và màu s c c a dung d ch Dung d ch S: Hòa tan 6,2 g ch ph m (t ng đ ng v i 5,0 g ch ph m đã làm khô) trong ế ươ ươ ế n c không có carbon dioxyd (TT) ướ b ng cách đun nóng, đ ngu i và pha loãng đ n 100 ml ế b ng cùng dung môi. Dung d ch S không đ c đ c h n đ đ c m u S ượ ơ 2 (Ph l c ụ ụ 9.2) và không đ c có màu đ m ượ h n màu m u VN ơ 6 (Ph l c ụ ụ 9.3, ph ng pháp 2). ươ Gi i h n acid - ki m Thêm 0,1 ml dung d ch phenolphtalein (TT) và 0,5 ml dung d ch acid hydrocloric 0,01 M (CĐ) vào 10 ml dung d ch S. Dung d ch thu đ c ph i không màu. Không đ c dùng quá 2,0 ml ượ ượ dung d ch natri hydroxyd 0,01 M (CĐ)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}