{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

NATRI SALICYLAT - NATRI SALICYLAT Natrii salicylas C7H5NaO3...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
NATRI SALICYLAT Natrii salicylas C 7 H 5 NaO 3 P.t.l: 160,1 Natri salicylat laø natri 2-hydroxybenzencarboxylat, phaûi chöùa töø 99,0 ñeán 101,0% C 7 H 5 NaO 3 , tính theo cheá phaåm ñaõ laøm khoâ. Tính chaát Boät keát tinh traéng hoaëc tinh theå khoâng maøu hay hình vaåy oùng aùnh, khoâng muøi. Deã tan trong nöôùc, hôi tan trong ethanol 96%, thöïc teá khoâng tan trong ether. Ñònh tính A. Laáy vaøi haït cheá phaåm ñöa vaøo ngoïn löûa khoâng maøu, ngoïn löûa seõ chuyeån thaønh maøu vaøng. B. Laáy khoaûng 10 mg cheá phaåm hoøa tan trong 10 ml nöôùc , theâm 1 gioït dung dòch saét (III) clorid 3% (TT) , seõ xuaát hieän maøu tím. C. Hoøa tan khoaûng 1,5 g cheá phaåm trong khoaûng 20 ml nöôùc , theâm 6 ml dung dòch acid nitric 16% (TT) , seõ xuaát hieän tuûa traéng. Loïc, röûa tuûa baèng nöôùc vaø saáy khoâ trong bình huùt aåm vôùi acid sulfuric (TT) , ñieåm chaûy cuûa acid salicylic thu ñöôïc töø 158 ñeán 161
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

NATRI SALICYLAT - NATRI SALICYLAT Natrii salicylas C7H5NaO3...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online