Piperazin hydrat - PIPERAZIN HYDRAT Piperazini hydras...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PIPERAZIN HYDRAT Piperazini hydras C 4 H 10 N 2 .6H 2 O P.t.l: 194,2 Piperazin hydrat phaûi chöùa töø 98,0 ñeán 101,0% C 4 H 10 N 2 . 6H 2 O. Tính chaát Tinh theå khoâng maøu, deã chaûy nöôùc. Deã tan trong nöôùc vaø ethanol 96%, raát khoù tan trong ether. Chaûy ôû khoaûng 43 o C. Ñònh tính Coù theå choïn moät trong hai nhoùm ñònh tính sau: Nhoùm I: A. Nhoùm II: B, C. A. Phoå hoàng ngoaïi (Phuï luïc 4.2) cuûa cheá phaåm phaûi phuø hôïp vôùi phoå hoàng ngoaïi cuûa piperazin hydrat chuaån (ÑC) . Laøm khoâ cheá phaåm vaø chaát chuaån treân phosphor pentoxyd (TT), trong chaân khoâng, trong 48 giôø. Nghieàn thaønh boät, traùnh huùt nöôùc, eùp ñóa vaø ghi phoå ngay. B. Trong muïc thöû “Taïp chaát lieân quan”, quan saùt baûn moûng sau khi phun caùc dung dòch ninhydrin: veát chính thu ñöôïc töø dung dòch thöû (2) phaûi töông töï veà vò trí, maøu saéc vaø kích thöôùc so vôùi veát chính thu ñöôïc töø dung dòch ñoái chieáu (1). C. Hoaø tan 0,5 g cheá phaåm trong 5 ml dung dòch natri hydroxyd loaõng (TT), theâm 0,2 ml benzoyl clorid (TT) troän ñeàu. Tieáp tuïc theâm töøng phaàn 0,2 ml benzoyl clorid (TT) ñeán
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 2

Piperazin hydrat - PIPERAZIN HYDRAT Piperazini hydras...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online