ALBENDAZOL - ALBENDAZOL Albendazolum C12H15 N3O2S P.t.l:...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ALBENDAZOL Albendazolum C 12 H 15 N 3 O 2 S P.t.l: 265,3 Albendazol là methyl [5-(propylsulfanyl)-1 H -benzimidazol-2-yl] carbamat, ph i ch a t 98,0 đ n 102,0% C ế 12 H 15 N 3 O 2 S, tính theo ch ph m đã làm khô. ế Tính ch t B t màu tr ng hay h i vàng. ơ D tan trong acid formic khan và dimethylformamid, h i tan trong methanol và cloroform, r t ơ khó tan trong methylen clorid, th c t không tan trong n c và ethanol 96%. ự ế ướ Đ nh tính Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m ph i phù h p v i ph h ng ngo i c a ổ ồ ụ ụ ế ổ ồ albendazol chu n (ĐC) . Đ trong và màu s c c a dung d ch ắ ủ Hoà tan 0,10 g ch ph m trong h n h p ế acid formic khan - methylen clorid (1 : 9) đ đ c 10 ể ượ ml. Dung d ch thu đ c ph i trong (Ph l c 9.2) và có màu không đ c đ m h n màu m u ượ ụ ụ ượ ơ VN 6 (Ph l c 9.3, ph ng pháp 2). ụ ụ ươ T p ch t liên quan Xác đ nh b ng ph ng pháp s c ký l ng (Ph l c 5.3). ươ ụ ụ Pha đ ng: Dung d ch amoni dihydrophosphat 0,167% - methanol (300 : 700). Dung d ch th :
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

ALBENDAZOL - ALBENDAZOL Albendazolum C12H15 N3O2S P.t.l:...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online