{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cloroform - CLOROFORM Chloroformium Tricloromethan CHCl3...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CLOROFORM Chloroformium Tricloromethan CHCl 3 P.t.l: 119,4 Cloroform có th ch a 1,0 đ n 2,0% ethanol ho c 50 mg amylen trong m t lít. Tính ch t Ch t l ng không màu, trong su t, d bay h i và có mùi đ c bi t. Khó tan trong n c, tr n l n ơ ướ đ c v i ethanol, ether, các ch t d u và đa s các dung môi h u c theo m i t l . ượ ơ ỷ ệ Đ nh tính Có th ch n m t trong hai nhóm đ nh tính sau: Nhóm I: B, C . Nhóm II: A. A. Ph h ng ngo i (Ph l c 4.2) c a ch ph m đ c xác đ nh sau khi đã r a ch ph m v i ụ ụ ế ượ ế n c ướ và làm khan v i natri sulfat khan (TT) ph i phù h p v i ph h ng ngo i đ i chi u c a ế cloroform. B. Đun vài gi t ch ph m v i vài gi t ế anilin (TT) và 1 - 2 ml dung d ch natri hydroxyd 20% (TT) . H i b c lên mùi đ c bi t c a phenylisocyanid. ơ C. Đun sôi 2 - 3 gi t ch ph m v i 2 ml ế dung d ch natri hydroxyd 10% (TT) trong 1 phút. Đ ngu i. Acid hoá dung d ch này b ng dung d ch acid nitric 10% (TT) . Thêm vài gi t dung d ch b c nitrat 5% (TT) . Xu t hi n t a tr ng vón; t a tan trong dung d ch amoniac (TT) . Kho ng ch ng c t ư Không đ c quá 5 ượ ,0% (tt/tt) đ c c t d i 60 ượ ướ 0 C và ph n còn l i đ c c t nhi t đ 60 – 62 ượ ấ ở 0 C (Ph l c 6.8). ụ ụ T tr ng T 1,474 đ n 1,479 (Ph l c 6.5).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Cloroform - CLOROFORM Chloroformium Tricloromethan CHCl3...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online